masina za ostrenje bansek

Мала семејна фирма во гр. Разлог, Бугарија
Пройзвежда машини за дрво индустрија. Машините се нови, на барање и прелиминарен депозит.
Заточва сите видови ленти со нормален и хоризонтален профил на забот. Чекори: 10 / 12.5 / 16/20/22/25/30 / 35t. Ширина на шината од 3см. до 15см. Водено ладење. Диодите светло. Три брзини на точен. Абразивен диск ф200. Масивни изработка.
Може да се изработи со нов електромотор 0.75-1kw и нова водна пумпа, или со ваш електромотор и пумпа, ако имате достапни.Магацинот на кој е монтирана машината за острење е изборот на купувачот.

Ostracka za lentovidni pili

Mala semejna firma vo gr. Razlog, Bugarija
Projzvežda mašini za drvo industrija. Mašinite se novi, po baranje i preliminaren depozit.

Zatočva site vidovi lenti so normalen i horizontalen profil na zabot. Čekori: 10 / 12.5 / 16/20/22/25/30 / 35t. Širina na šinata od 3sm. do 15sm. Vodeno ladenje. Diodite svetlo. Tri brzini na točen. Abraziven disk f200. Masivni izrabotka.

Može da se izraboti so nov elektromotor 0,75-1kw el. Motor, ili so vaš elektromotor i voda pumpa, ako imate raspoložlivi.


Univerzalna Oštrilica, i BrusilicaUniverzalna Oštrilica i Brusilica Ostracka Za Lentovidni Pili

 

 

 

 

 

 

 

 

masina za ostrenje bansek

ostracka za lentovidni pili

Ostrilice


Не зборуваме добро Македонски јазик!
За врска:
гсм-0899239006 – Николај
гсм0898608475Крум
email: kubol@mail.bg